PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento právny dokument "Podmienky spracovania osobných údajov" upravuje podmienky udeleného súhlasu subjektu voči správcovi Elephant Orchestra, s.r.o., a správcom uvedeným tu.

Zaškrtnutím príslušného políčka, prípadne inou aktivitou subjektu smerujúcou k udeleniu súhlasu je vykonaný dobrovoľný, poučený a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov subjektu podľa týchto podmienok. Ak subjekt čomukoľvek nerozumie, obráti sa so žiadosťou o vysvetlenie na tieto kontaktné údaje:

Elephant Orchestra, s.r.o.
Oddělení zpracování osobních údajů
Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8
E-mail: podpora@elephant-orchestra.com

Účelom tohto dokumentu je jednoduché a stručné vymedzenie podmienok spracovania osobných údajov, najmä správcov, rozsahu získavaných údajov, doby spracovania, vysvetlenie účelu a konkrétnych operácií s osobnými údajmi subjektu, to všetko vrátane kontaktov na všetkých správcov, informácie o príjemcoch a v neposlednom rade poučenia o právach a vysvetlenie postupov, ako subjekt môže práva uplatniť a kam subjekt môže podať sťažnosť.

Tento dokument sa vzťahuje len na webové stránky top-pozicka.sk a všetky podstránky v rámci domény top-pozicka.sk. V prípade, že budete presmerovaní na akékoľvek iné stránky a budú tu žiadané Vaše osobné údaje, prosím, naštudujte si starostlivo podmienky spracovania uvedené na týchto iných stránkach. Rovnako v prípade, že dôjde k vyjednávaniu konkrétnej zmluvy, napríklad úverovej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní apod. Jedná sa o iné spracovanie osobných údajov, na ktoré sa tieto podmienky nevzťahujú.

Vysvetlenie použitých pojmov je obsiahnuté na konci podmienok. Podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené, ale bez vplyvu na už začaté a odsúhlasené spracovanie. Tieto podmienky sú účinné od 26. 3. 2018.

Správcovia

Súhlas je udelený nasledujúcim spoločnostiam ako správcom:

 1. Elephant Orchestra, s.r.o.

  IČ: 032 72 974, sídlom Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 229733.

  Kontaktné údaje: adresa: Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, telefónne číslo: 775 770 960, elektronická adresa: info@elephant-orchestra.com

  Poverenec: Mgr. Bohdan Štěpánek, elektronická adresa: podpora@elephant-orchestra.com a ďalším správcom, ktorých úplný zoznam vrátane kontaktných údajov je uvedený tu.

Účel

Osobné údaje budú spracované len za účelom, ku ktorému dal subjekt výslovný, dobrovoľný a informovaný súhlas. Na iné účely sú správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje len, ak im to ukladá právny predpis alebo je to nevyhnutné na ochranu práv/oprávnených záujmov správcu (napríklad pri vymáhaní pohľadávok, na účely kontrolných a správnych konaní). Podľa zvoleného účelu bude dochádzať k týmto činnostiam:

vybavenie žiadosti o návrh vhodnej bankovej či nebankovej pôžičky vrátane zasielania personalizovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami z danej oblasti:

účelom je realizácia požiadavku subjektu, teda vybavenie žiadosti subjektu o spracovanie návrhu bankovej či nebankovej pôžičky v rámci jednotlivých poskytovateľov bankových či nebankových pôžičiek zahŕňajúce zasielanie personalizovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami z danej oblasti; účel zahŕňa nasledujúce činnosti:

Vybavenie žiadosti - toto zahŕňa aj možnosť porovnania údajov s kritériami stanovenými jednotlivými správcami pre poskytnutie príslušného finančného produktu vrátane preverenia v internom registri správcu

 1. vybavenie žiadosti,
 2. zasielanie nadväzujúcich informácií podľa žiadosti,
 3. zasielanie informácií z oblasti podľa žiadosti,
 4. vyhodnocovanie údajov subjektu (aktivity, vek, pohlavie, zadané preferencie, používanie internetových stránok, účasť v súťažiach, informácie o uzatvorených zmluvách, ďalšie zistené preferencie) k voľbe oznámeniu pre subjekt zaujímavých,
 5. exkluzívne ponuky pre subjekt na základe vyhodnotenia zadaných údajov,
 6. zasielanie informácií o možnosti využitia špeciálnych ponúk a súťaží zo zvolenej oblasti podľa žiadosti,
 7. kontrola údajov pre prípadné uzatvorenie či sprostredkovanie zmluvy zo zvolenej oblasti,
 8. odovzdanie údajov medzi správcami pre splnenie účelu,
 9. vrátane uskutočnenia oprávnenia k nahliadnutiu do registru SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií (NRKI) a do Bankového registra klientskych informácií (BRKI) v rámci Českej republiky, a do obdobných tzv. úverových registrov alebo registrov exekúciou - v rámci Slovenskej republiky, na základe skôr poskytnutých údajov o subjekte, ktoré je správca súhlasom oprávnený urobiť.

Právnym titulom spracovania je súhlas. Za účelom voľby pre subjekt relevantných informácií bude vykonávaná segmentácia na základe zistených údajov (napr. podľa veku, oblasti záujmu, zistených preferencií apod.). Akonáhle subjekt požiada o ukončenie spracovania, nebude získavať ďalšie informácie.

prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných oznámení:

účelom je realizácia priameho marketingu, teda prieskumu trhu a zasielanie obchodných oznámení a to všetkými prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov komunikácie. Obchodné oznámenia správcov budú obsahovať aj ponuky tovarov a služieb tretích strán. Prieskum trhu zahŕňa vyhodnotenie aktivít subjektu, údaje o využití zaslaných obchodných oznámení a následné výstupy. Obchodné oznámenia budú z celej oblasti finančných produktov alebo úspor, vrátane iných užitočných ponúk. Právnym titulom spracovania je súhlas. Za účelom voľby pre subjekt relevantných informácií bude vykonávaná segmentácia na základe zistených údajov (napr. podľa veku, oblasti záujmu, zistených preferencií a pod.). Toto spracovanie je voliteľné a pre subjekt úplne dobrovoľné a môže byť kedykoľvek na žiadosť ukončené.

Rozsah osobných údajov

Správcovia zhromažďujú len tie údaje, ktoré skutočne potrebujú na stanovený účel. Správcovia zhromažďujú len tie údaje, ktoré im oznámil či odovzdal subjekt.

Rozsah osobných údajov je pre definované účely stanovený takto:

vybavenie žiadosti o návrh vhodnej bankovej či nebankovej pôžičky, vrátane zasielania personalizovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami z danej oblasti:

 1. identifikačné údaje:

  meno, priezvisko, rodné číslo;

 2. kontaktné údaje:

  elektronická adresa, telefónne číslo;

 3. doplňujúce údaje podľa druhu formulára / požiadavku:

  Rozsah údajov je rovnako k hore uvedeným údajom stanovený formulárom, ktorý bude žiadateľom, respektíve subjektom odoslaný.

  • Online žiadosť o pôžičku: údaj o preferovanej výške pôžičky;
 4. ďalšie údaje potrebné pre splnenie účelu:

  podľa zvolenej oblasti sú pre oznamovanie relevantných informácií z danej oblasti použité aj údaje z registra SOLUS, NRKI, BRKI a z registra exekúcií v rámci Českej republiky, a do obdobných tzv. úverových registrov alebo registrov exekúciou - v rámci Slovenskej republiky, informácie o vybranej oblasti žiadosti, informácie o využívaní internetových stránok, informácie získané vďaka cookies, využitie obchodných oznámení, údaje zistené pri účasti na súťažiach, údaje o realizácii navrhovaných zmlúv a ďalšie informácie neskôr odovzdané alebo zistené podľa aktivít subjektu.

prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných oznámení:

Doba spracovania

Doba spracovania je nastavená na dobu neurčitú, teda do odvolania súhlasu zo strany subjektu pre zvolený účel spracovania. Súhlas môže byť odvolaný aj voči každému správcovi zvlášť. Spracovanie bude ukončené okamžite po odvolaní súhlasu, pričom požiadavka bude v odôvodnených prípadoch spracovaná najdlhšie do siedmich (7) kalendárnych dní.

Po ukončení doby spracovania budú osobné údaje subjektu likvidované, ibaže ich uchovanie ukladá právny predpis, predloženie informácií môže vyžadovať dozorný orgán alebo je ich uchovanie potrebné na splnenie uzatvorenej zmluvy.

vybavenie žiadosti o návrh vhodnej bankovej či nebankovej pôžičky, vrátane zasielania personalizovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami z danej oblasti:

Doba spracovania na tento účel je nastavená na dobu neurčitú, teda do odvolania súhlasu zo strany subjektu pre zvolený účel spracovania. Súhlas môže byť odvolaný voči každému správcovi zvlášť. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je možno odvolať tiež využitím odkazu v každom obchodnom oznámení. Spracovanie bude ukončené okamžite po odvolaní súhlasu, pričom požiadavka bude v odôvodnených prípadoch spracovaná najdlhšie do siedmich (7) kalendárnych dní.

prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných oznámení:

Doba spracovania na tento účel je nastavená na dobu neurčitú, teda do odvolania súhlasu zo strany subjektu pre zvolený účel spracovania. Súhlas môže byť odvolaný voči každému správcovi zvlášť. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je možno odvolať tiež využitím odkazu v každom obchodnom oznámení. Spracovanie bude ukončené okamžite po odvolaní súhlasu, pričom požiadavka bude v odôvodnených prípadoch spracovaná najdlhšie do siedmich (7) kalendárnych dní.

Odvolanie súhlasu

Súhlas je udelený voči každému správcovi podľa týchto podmienok. Subjekt údajov, ktorý požaduje svoj súhlas odvolať, toto môže urobiť voliteľne voči všetkým správcom alebo voči každému správcovi jednotlivo:

 1. vo vzťahu ku všetkým správcom:

  je možné odvolanie urobiť na elektronickej adrese info@elephant-orchestra.com, případně stiskem odkazu tu;

 2. voči jednotlivému správcovi:

  Elephant Orchestra, s.r.o. na elektronickej adrese info@elephant-orchestra.com;

  s voči ďalším správcom využitím elektronickej adresy, ktorá je pre každého zo správcov osobitne uvedená v dokumente „Zoznam správcov“.

Príjemcovia

Správcovia zásadne nezasielajú osobné údaje subjektu tretím osobám. Jedinými príjemcami môžu byť osoby uvedené v týchto podmienkach nižšie.

 1. Príjemcovia:
 2. Príjemcom môžu byť len osoby v rámci skupiny Elephant Orchestra s.r.o., ktorými sa rozumejú:

  1. ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 144679
  2. ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 236070
  3. Tarifomat, s.r.o. , se sídlem Na Hřebenkách 2288/72, Smíchov, 150 00 Praha 5 , IČ: 29283183 , vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 215481
 3. Spracovatelia:

Z dôvodu splnenia stanovených účelov, môžu mať v nevyhnutných prípadoch k osobným údajom v obmedzenom rozsahu po obmedzenú dobu prístup títo spracovatelia:

Žiadosti, námietky, sťažnosti, orgán dohľadu

Žiadosť, otázka, uplatnenia práva či iné podania budú vybavené po prijatí bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť na dva mesiace

V prípade potreby sa môžu požadovať dodatočné informácie pre priradenie žiadateľa ku konkrétnemu subjektu. V odôvodnených prípadoch môže byť požadovaná kontrola alebo overenie identifikácie subjektu.

 1. Všeobecné požiadavky:

  Subjekty môžu smerovať svoje všeobecné otázky, poznámky a žiadosti na tieto kontakty:

 2. Osobné údaje:

  Žiadosti a uplatnenia práv týkajúcich sa osobných údajov je subjekt povinný smerovať na tento kontakt:

  Sťažnosti môžu byť smerované na tento e-mail: podpora@elephant-orchestra.com Odvolanie súhlasu sa riadi postupom uvedeným v článku 5.

 3. Námietky, podnety:

  Námietky a podnety týkajúce sa priameho marketingu a súvisiace spracovanie osobných údajov subjekt môže uplatniť nasledovne:

  • písomne: Elephant Orchestra, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8,
  • elektronicky: info@elephant-orchestra.com
 4. Sťažnosti

  Sťažnosti proti postupu ktoréhokoľvek správcu bude vybavovať zodpovedná osoba na týchto kontaktoch:

 5. Subjekt je oprávnený podať sťažnosť k orgánu dohľadu. Orgánom dozoru pre spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, www.uoou.sk.

Poučenie o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 24. 5. 2018

Každý subjekt berie na vedomie, že má v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov správcom práva uvedené v ustanoveniach §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. v rámci Českej republiky, a obdobných zákonných ustanovení v rámci Slovenskej republiky. O spracovaní osobných údajov, v platnom znení a je si vedomý skutočnosti, že poskytnutie osobných údajov správcom je pre dané účely nevyhnutné. Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom personalizovaných ponúk produktov, služieb a poskytovanie marketingových informácií správcov a tretích osôb je naopak dobrovoľný a môže byť kedykoľvek písomne na adresách správcov odvolaný podľa týchto podmienok. Subjekt má možnosť zdarma odmietnuť zasielanie ponúk, ktoré sú podľa zákona obchodným oznámením navyše pri zasielaní každej jednotlivej správy. Dotknutá osoba má ďalej právo požiadať správcu alebo spracovateľa o informáciu o spracovaní jeho osobných údajov, tj. má právo tzv. prístupu k údajom, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv zo strany správcov sa môže subjekt obrátiť na správcu alebo na dozorný orgán.

Poučenie o právach podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov účinného od 25. 5. 2018

 1. Transparentné informácie, oznámenie a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

  Správcovia prijmú vhodné opatrenia, aby každému subjektu poskytli stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobili všetky oznámenia o spracovaní. Správcovi informácie poskytnú písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita subjektu je preukázaná inými spôsobmi, má tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

  Správcovia neodmietnu vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv subjektu (najmä. práva na prístup), ibaže ak doložia, že nemôžu zistiť totožnosť subjektu údajov, na ktorý sa príslušné údaje vzťahujú.

  Subjekt má právo na to, aby mu správcovia poskytli na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správcovia o akomkoľvek takomto predĺžení budú informovať subjekt do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodov na tento odklad. Ak bola žiadosť podaná v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak subjekt nepožaduje iný spôsob.

  Ak správcovia neprijmú opatrenia, o ktoré subjekt požiadal, informujú subjekt bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať o súdnu ochranu.

  Správcovia informujú subjekt, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú žiadosti podané subjektom vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môžu správcovia buď:

  1. uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo
  2. zamietnuť žiadosti vyhovieť.

  Zjavnú neopodstatnenosť alebo nevhodnosť žiadosti dokladajú správcovia.Ak majú správcovia dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môžu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie subjektu.

  Informácie, ktoré majú byť subjektu poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

 2. Právo na opravu

  Subjekt má právo na to, aby správcovia bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  Subjekt má právo na to, aby správcovia bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú, a správcovia majú povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. je odvolaný súhlas, na základe ktorého sa údaje spracovávajú, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
  3. sú vznesené námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného "Práva namietať") a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
  4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
  5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
  6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

  Ak správcovia osobné údaje zverejnili a sú povinní ich podľa vyššie uvedeného "Práva na výmaz" vymazať, sú prijaté s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval správcov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že ich subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

  Vyššie uvedené sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné:

  1. na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
  2. pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sú správcovia poverení;
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracovania;
  5. na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania

  Subjekt má právo na to, aby správcovia obmedzili spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

  1. ak subjekt popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správcovia mohli presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie je protiprávne a subjekt odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. správcovia už osobné údaje nepotrebujú pre účely spracovania, ale subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. ak subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu.

  Ak bolo spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedeného "Práva na obmedzenie spracovania", môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom subjektu, alebo z dôvodu

  určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo na základe dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

  Ak subjekt obmedzenie spracovania dosiahol, bude správcami vopred upozornený na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

  Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzeniu spracovania

  Správcovia oznamujú jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenia osobných údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správcovia budú subjekt informovať o týchto príjemcoch, ak to subjekt požaduje.

 5. Právo na prenosnosť údajov

  Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správcovia, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, bránili, a to v prípade, že:

  1. Spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve.
  2. Spracovanie sa vykonáva automatizovane.

  Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má subjekt právo na to, aby Osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

  Výkonom vyššie uvedeného "Práva na prenosnosť údajov" nie je dotknuté vyššie uvedené "Právo na výmaz". Toto právo sa nevzťahuje na spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom

  záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sú správcovia poverení.

  Vyššie uvedeným "Právom na prenosnosť údajov" nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 6. Právo namietať

  Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie subjektu, má subjekt právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Správcovia osobné údaje ďalej nespracúvajú, ak nepreukážu závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu alebo právami a slobodami subjektu, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

  Ak sú osobné údaje spracované pre účely priameho marketingu, má subjekt právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na tento účel, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu.

  Ak vznesie subjekt námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

  V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môže subjekt uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

  Ak sú osobné údaje spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, má subjekt, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ibaže je spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.

 7. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

  Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre subjekt právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

  Správca nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracovaní.

Pojmy a definície

Všetky nižšie uvedené pojmy používané v podmienkach majú zásadne význam podľa nasledujúcich definícií:

 1. osobný údaj

  osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom;

 2. subjekt

  subjektom je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané podľa týchto podmienok;

 3. osobitné kategórie osobných údajov

  zvláštnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, členstvo v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofické presvedčenie, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby. Správcovia nikdy nevyžadujú údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracovávané;

 4. spracovanie

  spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracovaní;

 5. správca

  správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže správca splnomocniť alebo poveriť spracovateľa. Správcom sú spoločnosti uvedené tu;

 6. účel

  účelom spracovania rozumieme dôvod, prečo správcovia osobné údaje spracovávajú

 7. poverenec

  poverenec je menovaný správcom a monitoruje súlad činností správcu podľa právnych predpisov, spolupracuje s dozorným úradom a je kontaktným miestom pre dozorný úrad vo veciach týkajúcich sa spracovania. Subjekty sa môžu obracať na poverenca vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania ich osobných údajov a výkone ich práv;

 8. rozsah

  rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie, napríklad meno a priezvisko;

 9. spracovateľ

  spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu;

 10. príjemca

  príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje, v rámci osobitného vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi sa za príjemcu nepovažujú;

 11. podmienky

  podmienkami sa rozumie tento dokument "Podmienky spracovania osobných údajov", ktorý obsahuje podmienky spracovania a ochrany osobných údajov;

 12. internetové stránky

  internetovými stránkami sa rozumejú tieto webové stránky www.top-pozicka.sk